REGULAMIN
XVI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
APLI PAPLI
„Życie to teatr”

 1. Organizator - Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 2. Cele przeglądu:
 3. Założenia organizacyjne:
 4. Przegląd odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:
  I -przedszkola,
  II -klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  III -klasy 4-6 szkoły podstawowej,
  IV -klasy 1-3 gimnazjum,
  V -szkoły ponadgimnazjalne.
 5. Termin konkursu: 08-09.03.2017 r. - przesłuchania; 10.03.2017 r. - ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych.
 6. Warunkiem udziału w przeglądzie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa według karty zgłoszenia ( Acrobat Reader  LibreOffice ) do dnia 01.03.2017 r. (data stempla pocztowego lub wysłania e-maila) na nasz adres z dopiskiem APLI PAPLI.
  Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii scenariusza przedstawienia.
 7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami
 8. Uczestnicy konkursu są zobligowani do opłaty akredytacyjnej w wysokości  10 zł od grupy teatralnej – wpłata na konto Rady Rodziców:
  45 8786 0001 0000 1182 2000 0001
  bądź w sekretariacie biura organizacyjnego przed rozpoczęciem konkursu.
 9. Kryteria oceny:
 10. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.