REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO
„Nie pozwólmy zginąć faunie i florze w polskich wodach”

 1. Organizator:
 2. Cele konkursu:
 3. Warunki uczestnictwa:
 4. Kryteria oceny.
  Profesjonalne Jury będzie oceniać pracę pod względem:
 5. Kategorie wiekowe.
  Jury będzie oceniało prace w następujących kategoriach wiekowych:
 6. Termin wręczenia nagród.
  Wręczenie nagród nastąpi 05.06.2012r., o godzinie 1000 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie.
 7. Nagrody:
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
 9. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 42 718 93 53